за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини 
 
 
 
I. Спешни мерки по доходите и заетостта
1.    Да се прегледат и преструктурират планираните в бюджета разходи – капиталови и други (за издръжка, икономия от вноската в общия бюджет на ЕС, лихвени разходи и др.п.), с цел насочване на 350-400 млн. лв. за туширане на бедността сред най-уязвимите социални групи.
2.    Преструктуриране и допълване на средствата за програми по Националния план за действие по заетостта, както и нови такива с поне 100 млн. лв., с които да се създадат 25 000 нови работни места – през предприятията и чрез общините. Акцентът да се постави върху програми за производителен труд.
3.    Да се увеличи от 01.04. т.г. минималната работна заплата за страната от 310 лв. на 340 лв. Мярката е неутрална по отношение на бюджетните разходи, тъй като се компенсира от постъпленията чрез данък доход и осигурителни вноски. Подкрепят се  около 130 хиляди човека.
4.    Да се увеличи квотата за ваучери за храна на 370 млн. лв. По този начин да се гарантира необходимото количество за миналогодишните ползватели – 240 млн. лв., още 40 млн. лв. за увеличаване на техния брой. Мярката е неутрална за бюджета.
5.    В рамките на квотата от 370 млн. лв. с ваучери на стойност 90 млн. лв. /по 40 лв. месечно на човек от 01.04.  т.г./ да се подкрепят нискодоходните групи работещи от стопанската и бюджетната сфера с работни заплати до 350 лв. включително, които по предварителни разчети са около 250 000 души.
6.    Да се предвиди целева добавка в размер на 18 лв. месечно от 01.04. до края на годината  за безработните лица, с обезщетение до 200 лв. включително. Мярката компенсира натрупаната инфлацията от 12 на сто през периода на замразяване на доходите /юни 2009 – декември 2012/. Тя ще подкрепи около 70 хиляди безработни лица и техните семейства и ще струва около 10 млн. лв.
7.    Целева компенсаторна добавка в размер на 50 лв. да се изплаща от м. април до края на годината  и към обезщетението за отглеждане на малко дете до 2 годишна възраст, което е в размер на 240 лв. Мярката ще подкрепи 42 хиляди семейства и изисква допълнителен ресурс от около 20 млн. лв.
8.    Да се изплати еднократна целева добавка за всички лица и семейства, с право на целеви помощи за отопление за сезон 2012-2013 г. Добавката е в размер на 56 лв. (левовата равностойност на по 100 квтч. допълнително за януари, февруари и март). Обхващат се около 210 хиляди лица и домакинства, а допълнителният необходим разход възлиза на около 10 млн. лв.
9.    Да се изплати еднократна целева добавка в горепосочения размер – 56 лв. на всички пенсионери с пенсия до 200 лв. вкл. Мярката ще подкрепи семействата на около 830 хиляди пенсионера и ще струва около 45 млн. лв.
10. От 01.04. до края на годината, независимо от  диференцираната актуализация на пенсиите, да се изплаща целева добавка срещу изпадане в бедност на пенсионерите с пенсия до 200 лв. вкл. Добавката е в размер на 20 лв. месечно. Тя  ще обхване около 700 хиляди човека и изисква допълнителен финансов ресурс от около 125 млн. лв.
ІІ. Важни стратегически мерки:
1.    Гарантиране и увеличаване на данъчно-осигурителната събираемост чрез ефективна борба срещу сивия сектор и характерните за него данъчни измами, както и укриване на осигуровки;
2.    Да се изплатят просрочените задължения към фирмите, изпълнили своите задължения по възложените чрез ЗОП поръчки.  Възстановяването  на ДДС да се осъществява в законовия срок;
3.    Да се започне подготовката на антимонополно и антикорупционно законодателство, свързано с:
·         промени в Закона за обществените поръчки;
·         регулиране на взаимоотношенията между големите търговски вериги и производителите;
·         засилване дейността на държавните контролни и регулаторни органи като ДКЕВР, КРС, КЗК, Комисията за финансов надзор, Държавната комисия за защита на потребителите;
·         избиране  на членовете на регулаторните органи  от парламента;
·         гарантиране на обществения контрол върху дейността на регулаторните органи ;
4. Предприемане на спешни мерки за оздравяване на енергийния сектор, запазване на работните места в него, в т.ч. чрез:
·         намаляване на такса пренос при износ на ел. енергия;
·         финансово подпомагане на НЕК за покриване на нейните големи задължения с помощта на БЕХ ЕАД или чрез поемане на значителна част от задълженията от страна на държавата; Спешно да се реши проблема с изплащането на задължението на НЕК по заем от банка „Париба” в размер на 195 млн. евро ;
·         ДКЕВР да извърши финансов одит на енергийните предприятия.
5. Да се гарантира прозрачност и обективност на  цената на ел.енергията за крайния потребител, като от неговата фактура се премахнат в максимална степен добавките за зелена енергия, добавката за стимулиране на когенерациите и за невъзстановяеми разходи. За целта:
·         да се преразгледат договорите с „Ей и Ес – 3С Марица Изток 1” и „Контур Глобал Марица Изток 3”;
·         да се създаде на Национален държавен фонд „Зелена енергия”, който със своята дейност да предотврати отразяването във фактурата на потребителя на добавката за зелена енергия;
·         заводските термични централи, които произвеждат  електроенергия и не изпълняват обществени задължения чрез продукцията си, да я продават на свободния електроенергиен пазар.
6. Държавата да подпомогне финансово покриването на просрочените задължения на Холдинг „Български държавни железници” , за да се избегне фалита на това структуроопределящо за страната ни дружество. Това да се постигне чрез финализиране на договора за заем от СБ/ след предоговаряне на някои условия по заема/ и / или чрез емитиране на  вътрешен дълг;
7. Стимулиране дейността на малките и средни предприятия чрез увеличаване на капитала на Българската банка за развитие с оглед осигуряване на по-голяма достъпност на тези предприятия до кредити с нисък лихвен процент. Пълноценно използване на средствата по инициативата „Джереми” за кредитиране на МСП. Включване на ББР сред банките, кредитиращи със средства по тази инициатива;
8. Гарантиране на националния интерес в договора за партньорство между ЕС и България за периода 2014 – 2020 г., като се поемат поносими и изпълними за страната ангажименти;
9. Ускорена подготовка на оперативните програми за програмния период 2014 – 2020 г.;
10. Да се осигурят прозрачни и честни избори чрез изчистване на „мъртвите души” от избирателните списъци на ГРАО и осигуряване на контрол от страна на граждански организации и международни наблюдатели в процеса на организиране и провеждане на изборите.


събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2024