за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новиниНастоящите предложения за мерки за подобряване на състоянието в сектор „Енергетика” са направени на Националната кръгла маса по проблемите на енергийния сектор, проведена в сградата на КНСБ на 26.03.2013г. В дискусията, която бе открита от президента на КНСБ Пламен Димитров, участваха ръководителите на ДКЕВР и на основните дружества в енергийния сектор, от добива на въглища през електропроизводството, преноса и разпределението: БЕХ, „Мини Марица – Изток”, АЕЦ „Козлодуй”, ТЕЦ „Марица Изток 2”, ТЕЦ „Бобов дол”, НЕК, ЕСО и трите ЕРП – та. Участие взеха и Минно-геоложката камара, Асоциацията на топлофикационните дружества и Фотоволтаичната асоциация. Участие в срещата взеха и председатели на синдикални федерации и организации на КНСБ от енергийния и минен сектори. Бяха направени следните предложения:
1.     Държавата, в качеството си на собственик на основните дружества, работещи в сектора, да осигури финансовата им стабилност, включително чрез целеви заеми и чрез разумна политика по използване на печалбите на тези дружества за инвестиции, а не като дивиденти за държавата в рамер на 80 на сто от реализираната печалба. Да се оздрави финансово НЕК, като държавата поеме основната част от задълженията на компанията. По този начин НЕК ще може да възстанови ритмичността на плащанията си към електропроизводствените дружества, а те ще могат своевременно да посрещнат задълженията си към мините.
2.     Да се постигне пълно натоварване дейността на централите, работещи на български въглища. Изкупната цена на въглищата да бъде съобразена с действителните производствени разходи на въгледобивните предприятия.
3.     При либерализация на пазара, всички участници в сектора трябва да изпълняват своите задължения за сигурност и прогнозируемост на производството и доставките. Така ще има баланс в системата. Не трябва държавни дружества, като НЕК и ЕСО да поемат негативите от липсата на баланс.
4.     В максимална степен да се ограничи присъствието в цената на енергията и на нейния пренос на трите вида добавки.
Да се създаде Национален фонд „Зелена енергия”, чиято основна роля е да намали дела на „зелената добавка“ в цената за потребителя, като компенисира ВЕИ за понесените загуби. Дейността на фонда да се финансира от приходите от продажбата на квоти за вредни емисии, от отчисления от програмата „Околна среда“ и от приходите от продажба на зелена енергия. Допълнително, временно да бъде спряна дейността на ВЕИ, които действат в неизпълнение на Закона до изпълнение на законовите изисквания.
След преразглеждане на договорите с двете американски централи да се премахне добавката за „невъзстановяеми раходи“.
Заводските термични централи, които произвеждат електроенергия и не изпълняват обществени задължения чрез продукцията си, да продават ел.енергията на свободния пазар.
1.     Да се намали таксата за пренос на ел.енергия с оглед стимулиране на износа. В таксата за пренос поне не трябва да фигурират трите вида добавки. Държавата да намери механизъм за компенсация на НЕК. Да се извършат необходимите усилия за премахване ограниченията за износ на електроенергия за Турция.
2.     С цел подпомагане на всички участници в електроенергийната система, да се намерят резерви и оптимизират разходите, ДКЕВР да организира ежегоден регулаторен одит във всички дружества на енергийния сектор. В рамките на текущия регулиращ преглед ДКЕВР да разработи предложение за нов финансов модел на сектора, при което да се постигне по-справедливо разпределение на паричните потоци и да не се допуска генериране на печалба при едни участници, за сметка на други.
3.     Целевата помощ за отопление да покрива 450 квтч. месечно, вместо сегашните 350 квтч. Допълнително, за тези, които са извън системата на енергийното подпомагане, да се въведе по-ниска тарифа на потребената ел.енергия до 100 квтч. месечно, ако те предварително са заявили желанието си за такава консумация.
4.     Да се въведат нови текстове в ЗОП, които да избегнат възможността да се дават поръчки между свързани фирми без обяваване на тръжни процедури;
5.     ДКЕВР да задължи енергийните дружества да ограничат възлагането на голяма част от дейностите на външни фирми и по този начин да увеличават своите разходи;
6.     Членовете на ДКЕВР да се избират от парламента. Дейността на ДКЕВР да се наблюдава от обществен контролен орган /без участието на членове на Комисията/, който да има право временно и еднократно да отлага решение на Комисията в случаи, че има съмнения в неговата прозрачност и обоснованост.

Да се запази действащия към момента Обществен консултативен съвет към ДКЕВР, като неговия състав се разшири с представители на граждански структури. Да не се създават дублиращи обществени съвети към Комисията.събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2024