за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини
ПОЗИЦИЯ

на

КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ  на

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ на ЕНЕРГЕТИЦИТЕ

17 октомври 2013 г.

 

 

Относно:

ИНИЦИАТИВИ  за  ПРОМЯНА  в  СЕКТОР  ЕНЕРГЕТИКА

 

 

 

1.     Общи бележки

 

Инициативите са насочени към оздравяване на ключови предприятия в сектор Енергетика, като:

-          топлоелектрически централи

 и

-          мрежови оператори

 

Инициативите са формулирани като мерки, които да послужат за обсъждане и прецизиране на конкретни работни документи.

 

Основната насока на предлаганите мерки е постигане на баланс в системата, който да осигури нормално функциониране на дружествата, предоставящи услуги в енергетиката, както и развитие и модернизиране на сектора.

 

2.   Обзор на инициативите

 

Мярка I

- Намаляване тежестта на производството от ВЕИ на вътрешния пазар, в т.ч.:

-          законодателни и нормативни промени;

-          системни и организационни мерки;

-          целенасочени контролиращи въздействия от Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и Агенция за устойчиво енергийно развитие  (АУЕР).

 

Необходимо е всички разходи, предизвикани от участието на ВЕИ в мрежата, да бъдат разпределени справедливо, върху тези производители и да бъде поущрено прогнозируемостта на тяхното производство.

 

Спазването на всички условия и договорни задължения следва да бъде осигурено, включително и посочване на погрешните практики от миналото. Справедливо е да се посочи кой спечели от голямото присъединяване на фотоволтаични централи в периода 01.2012 – 06.2012, а тези централи формират 50% от общите разходи за ВЕИ централи през 2013 г.).

 

Тъй като разходите за ВЕИ се правят в името на „обществения интерес”, редно е да се предоставя детаилен отчет при преразпределението на средствата от постъпления от продажби на квоти за емисии на парникови газове и извършени статистически прехвърляния.

 

Законови иницативи:

 

1. Пълно премахване на преференциите за ВЕИ.

2. Създаване на специализирана данъчна инспекция по енергийни въпроси, в.т.ч. търговия на свободен пазар и производство от ВЕИ и други субсидирани производства.

3. Преоценка на политиката за предоставяне на клас А за инвеститори, които ползват преференциални условия

 

Мярка II

– Въвеждане на «социална» такса върху произведената електрическа енергия

 

Мярката цели да се създадат условия всички производители да покриват реалните производствени разходи, като не се натоварват със социални функции. Събраните пари от «социалната» такса, заедно с парите за социално подпомагане да формират фонд, който да поеме грижата за подпомагане на енергийно бедните. Очаква се таксата да не формира повече от 1% увеличение на цените на производителите, но отпадането на социалната функция да позволи адекватна калкулация на разходите. Поради това, че натрупаните задължения в системата ще изискват увеличение на крайната цена на електрическата енергия с повече от 1% се препоръчва мярката да е съпроводена с обявяване на планово поскъпване на електрическата енергия в следващите              3 години например с по 5%.

 

Мярка III

– Осигуряване на ликвидност в системата

 

Една възможност за това е изплащане от страна на Държавата на НЕК ЕАД на компенсации за обявяване на земите, върху които има изградени язовири, за публична държавна собственост.

 

Друга възможност е изваждане на предприятия като АЕЦ Белене и Горна Арда от структурата на НЕК ЕАД.

 

Трета възможност е да се даде възможност на държавните централи да сключват договори чрез европейските борси за доставка на електрическа енергия 2 – 3 години напред. По този начин дружествата могат да си гарантират минимално производство до 20% в дългосрочен план, при прогнозируеми условия.

 

Мярка IV

       Засилване на контрола върху дружествата, работещи на регулирания пазар и стимулиране на въвеждане на оптимизационни мерки, като:

 

-          инсорсване на услуги, т.е. връщане на редица дейности, които бяха възложени на външни изпълнители, за изпълнение от персонал на посочените дружества;

-          оптимизация на дейности по ремонт и поддръжка – тази задача изисква засилена отчетност към ДКЕВР, но и осигуряване на достатъчно финансови ресурси за осъществяване на дейността от дружествата;

-          поддържане и повишаване на качеството на услугите - тази задача, както  горната, изисква засилена отчетност към ДКЕВР, но и осигуряване на достатъчно финансови ресурси за осъществяване на дейността от дружествата;

-          гаранции за компетентност на персонала;

-          гаранции за реализация на капитални ремонти и инвестиции;

 

Мярка V

Запазване на дъжавната собственост върху критична инфраструктура – мрежи, ВЕЦ/язовири, стратегически обекти

 

В тази връзка е необходимо да се разработи актуална Енергийна стратегия с ясна визия за устойчивото развитие на държавните дружества и управлението на активите им, без да се налага последваща приватизация.

 

Мярка VI

– Предоговаряне на условията за работа на топлоелектрическите централи, работещи по дългосрочни договори, при запазване на производствения им дял

 

 

3.   Очаквани резултати

 

3.1.Прогнозируемост при промяна на цените за крайни клиенти в

сектора 

3.2.                    Устойчивост на работа на предприятията в сектора

3.3.                    Запазване на работни места

3.4.                    Генериране на условия за привличане на инвестиции

 

 

 

 

 

 

 събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2023