за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новиниКОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Изпълнителния комитет на КНСБ
 

Изпълнителният комитет (ИК) на КНСБ на свое разширено заседание с участието на ръководителите на всички федерации, синдикати и съюзи, проведено на 6 ноември 2013 г. в София: 

Като обсъди процеса на подготовката и приемането на проектобюджета на Р България за 2014 г. и резултатите от проведените срещи и разговори с представители на правителството и политическите сили, които са го излъчили;

Като дискутира задълбочено проектите на Закон за държавния бюджет на Република България, Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване и Закон за бюджета на Националната здравно-осигурителна каса;
 
Като направи обстоен анализ на реализацията на предложенията и исканията на Конфедерацията към управлението на страната, отправени още на 29 май т.г.;
 
Като взе предвид задълбочаващото се подоходно разделение на обществото и факта, че само за последните 6 месеца крайно бедните българи с месечен доход под 212 лв. на член от домакинство са нараснали с 80 хил. души;
 
Като се убеди, че не се обръща нужното внимание от страна на управлението на страната на редица обосновани, в т.ч. по международни ангажименти на страната, предложения на Конфедерацията за усъвършенстване на законодателството и гарантиране правата на гражданите (криминализиране умишленото укриване на осигурителни вноски, гарантиране редовното изплащане на заработени трудови възнаграждения, гарантиране правото на синдикално сдружаване, колективно трудово договаряне и правото на стачка и пр.);
 
Като отчита, че пред България стоят ангажименти по линия на членството в ЕС, които изискват амбициозни мерки за постигане на 76% коефициент на заетост и извеждане на 260 хиляди лица от състояние на бедност до 2020 година,
 
ЗАЯВЯВА:
 
1. Оценява, че в проекта на Консолидираната фискална програма за 2014 г. са намерили място някои искания на Конфедерацията, формулирани в комплексен пакет още през месец май т.г. и предоставени писмено на правителството на 7 октомври 2013 г. (повишение на минималната работна заплата за страната, „замразяване” на възрастта за пенсиониране, възстановяване на швейцарското правило за ежегодно осъвременяване на пенсиите, увеличаване обезщетението за отглеждане на дете, допълнителна годишна квота на ваучерите за хранене до 240 млн. лв. и пр.);
 
2. Оценява положително и създаването на Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” и настоява тя да се превърне в ефикасен фактор за икономически растежи заетост;
 
3. Изразява категорично неудовлетворение от заложеното в параметрите на бюджета частично или изцяло реализиране на едва 10-ина процента от разработените, обосновани и аргументирани, в т.ч. с разчети за въздействието, предложения на КНСБ за подобряване доходите и социалната защита на населението, както и за разширяване мерките и програмите за заетост на най-уязвимите на пазара на труда групи;
 
4. Окачествява негативно отхвърлянето на предложените от синдиката данъчни политики и мерки (данъчни кредити – възстановяване на платен данък, въвеждане на елементи на семейно подоходно облагане и пр.), които биха създали допълнителни предпоставки за повишено вътрешно търсене чрез оставения в повече разполагаем доход на лицата и семействата в най-ниската скала на доходното разпределение и биха намалили числото на „работещите бедни”;
 
5. Категорично не приема липсата на гаранции чрез бюджета за повишаване на замразените в предходните 4 години заплати в бюджетния сектор (с малки изключения в образованието и отделни структури в здравеопазването);
 
6. Остро се противопоставя на отказа да се подобри защитата на безработните лица и оставянето под нивото на абсолютната бедност на получателите на минимално обезщетение за безработица за пета поредна година. Заетите в сезонна и временна работа също ще продължат да изчакват по две години, за да стигнат до правото на обезщетение при безработица;
 
7. Възразява срещу намаляването на средствата за активни политики на пазара на труда по сравнение с текущата година и срещу отсъствието на реакция по предложението на синдиката за гарантиране през бюджета на повече и по-амбициозни мерки и програми за активни мерки на пазара на труда. 
 
8. Изразява силно безпокойство по изключително неясните намерения за оптимизацията на администрацията и категорично се противопоставя на каквито и да било съкращения на персонал в институциите и дейностите, които работят „на терен” и се грижат за събираемостта на приходите, контрола на спазване на законодателството и предоставянето на услуги на населението, в т.ч. на деца, лица с увреждания и възрастни хора;
 
9. Обръща внимание, че с бюджетните политики не са предвидени достатъчно мерки за оздравяване на такива важни за икономиката на страната и правата на населението системи като НЕК, БДЖ, „Български пощи”, „Напоителни системи” и пр., което застрашава не само заетостта на хората, работещи там, но и функционирането на всички дейности и субекти, свързани с тези системи.
 
С оглед на гореизложеното, както и предвид наличието на социално напрежение и сериозни предпоставки за недоволство по конкретни причини и поводи в редица производства и дейности, ИК на КНСБ счита, че се очертава необходимост от национална синдикална акция за защита на правата и справедливите искания на трудещите се.
 
В тази връзка спешно следва да се отправи покана за провеждане на Консултативен съвет с КТ „Подкрепа” за обсъждане на необходимите и възможни съвместни синдикални инициативи и действия.

 събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2023