за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини

Координационен съвет

(кратка информация)
 
На 25 октомври 2012 г. в гр. Велико Търново – Арбанаси беше проведено редовно заседание на Координационния съвет на Национална федерация на енергетиците.
 
Основно обект на разискване в дневния ред беше обмена на актуална информация, относно състоянието и проблемите в дружествата от енергийния сектор, обхващаш различните дейности, относими към работещите в тях наши синдикалисти. Членовете наКоординационния съвет изразиха безпокойство по отношение политиката на работодателите в областта на социалния диалог, стремеж за  намаляване постигнати договорености в КТД, замразяване на работните заплати в почти всички дружества от производството, преноса и разпределението на електро и топлоенергия, ремонта и модернизацията на енергийните мощности.
Припомнено беше подписаното споразумение за минималните осигурителни прагове по видовете дейности за 2013 год..
 
Преди заседанието на Координационния съвет беше проведена среща на Фирмената синдикална организация  в „Енерго про“ с председател Лидия Петрова и ръководството на Федерацията с  г-жа Антония Кръстева - член на Управителния съвет. На вниманието й бяха поставени проблеми и въпроси, които вълнуват работещите в дружеството- заетост, предстоящите преговори по сключване на Колективен трудов договор - нива, заплати, социален диалог. Участващите в срещата изразиха своето удовлетворение от начина на протичането й, взаимната увереност за търсене на начини и средства да се запази добрия тон и да не се създават предпоставки за социално напрежение в дружеството. Г-жа Кръстева декларира стремежа на ръководството на дружеството да използва средствата на информиране и консултиране при търсене на решения на всички въпроси от взаимен интерес и компетентност.
 
Координационният съвет прие, че взаимния обмен на информация, провеждане на срещи със синдикалните ръководства и работодателите по дейности/дружества е практика, в добра посока и следва да се доразвива и разширява.
Приети са решения проект на които беше раздаден преди зеседанието.
 
Представена беше и информация за проведеното на 25.09.2012 год. заседание на Координационния съвет на КНСБ:
·         Основни приорите на КНСБ-заплащане на труда, работно време, заетост;
·         Окончателни резултати от процедурата за установяване наличие на критерии за национална представителност на  организациите на работниците и служителитеи работодателите-КНСБ най-голямата обществена организация в България-;
·         Национална кампания на КНСБ  по информиране и консултиране – проектна готовност и разпределение по дейности и графици;
·         Система за ранно информиране и предотвратяване на колективни трудови спорове-проектна готовност и разпределение по дейности и време за осъществяването им. 
·         Концепция за изграждане на Фонд за финансово обезпечаване на адвокатсказащита/процесуално представителство пред съд на членове на КНСБ, правила и финансов механизъм;
·         Проект за изграждане на система за застраховка  при безработица-нова идея на КНСБ за застраховка с цел подпомагане  при безработица, поне в рамките на 3(три) месеца след прекратяване на трудовия договор.
 
Членовете на КС бяха запознати от г-н Борис Георгиев – изп.директор на СВСК с възможностите които предоставя проекта за допълнително обезщетявате/застраховане в случай на безработица за сметка на осбободените от данъчна тежест средства използвани за застраховка.
Всички материали с изключение на последния бяха предоставени за запознаване предварително.    
 
Обсъдени бяха и редица организационни въпроси, има приети решения, проект  на които членовете получиха.
 
Засегнат беше и проблема за прекатегоризация труда при пенсиониране на определени категории работници и служители в подземните ВЕЦ, ПАВЕЦ и ДП“РАО“ и степента на решаване.
 
Във връзка с изтичане срока на действие на ал. 1 и 2на& 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса засоциално осигуряване на 31 декември2014 год., т.н. „ранно пенсиониране“ и подготовката на внасяне на предложение за промяна и удължаване срока на действие, в срок до края на м. ноември 2012 год. синдикалните организации от дружествата, в които има работници и служители изпълняващи трудовите си задължения в условията на първа и втора категория труд, да представят актуална информация, относно броя на лицата заети в съответните условия и оставащите години до покриване изискванията за възраст и осигурителен стаж при сега действащата нормативна уредба, както и конкретни виждания не само относно искания срок на удължаване
 
Членовете на Координационния съвет бяха запознати с възможностите за обучение предоставени по различни програми на Европейския съюз, Агенция по заетостта  и КНСБ.
Различните възможности представяме в отделна информация.


събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2023