за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини

ЕНЕРГЕТИЦИТЕ с нов Браншов колективен трудов договор

 

НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ на ЕНЕРГЕТИЦИТЕ

 


   ЕНЕРГЕТИЦИТЕ имат нов Браншов колективен трудов договор, със срок на действие  две години,  в сила от  29 ноември 2019  до 29 ноември 2021 год.

Договорът беше тържествено подписан от Председателя на Българска браншова камара на енергетиците (ББКЕ) - г-н Димитър Шевиков и представителните браншови структури – Национална федерация на енергетиците-КНСБ, представлявана от Георги Петров, НСФЕБ- КНСБ, Ф „Енергетика“ – Подкрепа и Ф“Атомна енергетика“-Подкрепа.

Проведените успешни преговори между ББКЕ и синдикатите и този път показаха, че социалния диалог в енергетиката е запазил и поддържа своето ниво на добро партньорство и търсене на приемливи решения от взаимен интерес.

На база на добрата аргументация, представена от НФЕ и подкрепена и от другите федерации, не беше допуснато намаляване на постигнати договорености или орязване на права, а напротив бяха постигнати по-високи минимални нива на заплащането при:

  • Нощен труд;
  • Време на разположение т.н. домашно дежурство
  • Стойността на безплатната предпазна храна.

Въпреки настояването на работодателите, успяхме да запазим  защитата за синдикалните членове, членуващи повече от 6 (шест) месеца, чрез искане на предварително  писмено съгласие от съответното синдикално ръководство при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал.2 и 3 от КТ – поради съкръщаване на щата или при намаляване обема на работа.

Запазихме  и задължението на Работодателите да не съкращават РАБОТНИЦИ и СЛУЖИТЕЛИ, на които остават до 12 (дванадесет) месеца  за изпълнението на изискващите се условия за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на чл.68 от КСО, ако имат не по – малко от 10 (десет) години трудов стаж в енергетиката.

Считаме, че с постигнатите промени в новия БКТД 2019-2021 ръководството на Национална федерация на енергетиците, в съответствие с приетите от членовете на Координационния съвет на 10.09.2019 год. решения, изпълни успешно  дадения за водене на преговорите мандат и не допусна текстове, които да накърнят правата на синдикалните членове.
събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2023