за нас   актуално   новини   документи      контакти 
 
новини

Подписан е новият БКТД за бранш ЕНЕРГЕТИКА, със срок на действие 2 (две) години, считано от 29 ноември 2021 год.

УВАЖАЕМИ ЕНЕРГЕТИЦИ,

Днес  09 декември 2021 год. беше подписан новия Браншов колективен трудов договор (БКТД) за бранш ЕНЕРГЕТИКА между :

 • Българска браншова камара на енергетиците (ББКЕ) – от страна на Работодателите

От страна на Синдикатите:

 • Национална федерация на енергетиците – КНСБ,
 • Федерация “Енергетика” – Подкрепа,
 • Независима синдикална федерация на енергетиците в България – КНСБ, ,
 • Федерация “Атомна енергетика” – Подкрепа

БКТД касае дружествата от дейностите: Атомна енергетика; Третиране на радиоактивни отпадъци; Енергопроизводство, НЕК, Водноелектрически централи, ЕСО, Електроразпределение и продажба на електрическа енергия; Производство и разпределение на топлинна енергия; Електроизграждане, Ремонт и модернизация, ефективно използване на енергийни ресурси, както и  други корпоративно, структурно или функционално  свързани или сходни със сектора производства и  дейности, в местни или чуждестранни юридически  лица.

Посочваме само част от постигнатите договорености:

 • Подпомагане, насърчаване и утвърждаване процеса на колективното трудово  договаряне в дружествата, за които БКТД се отнася, в духа на чл.2а ал.2 от КТ и полагане на съвместни усилия за окончателно приключване на всички започнали преговори по колективното трудово договаряне, с подписването на съответен КТД в дружествата;
 • Да не се прилагат от Работодателя автоматично постигнатите договорености в БКТД и КТД на ниво дружество за работници и служители, които не са членове на организациите - страни по съответния договор и неприсъединилите се по съответния ред, в т.ч. и заплащане на присъединителната вноска.
 • Увеличение размера на присъединителната вноска за работници и служители, които не членуват в синдикални организации, поделения на Синдикатите, страна по БКТД;
 • Промяна на периода за отчитане на сумираното изчисляване на работното време. Страните приеха, че въпреки дадената с КТ възможност за увеличение на периода на отчитане до 12 месеца,   този период да не  бъде по - дълъг от 6 (шест) месеца.
 • Договорен беше увеличен размер на допълнителното възнаграждение за на всеки отработен нощен час ;
 • Постигнахме договореност за увеличаване размера на допълнителното заплащане за времето, през което работникът или служителят е на разположение на дружеството (домашно дежурство);
 • Договорихме заплащане на допълнително обезщетение за работници и служители, за които трудовият договор се прекратява  поради болест и на които остават до три години  преди придобиване  право на пенсия за осигурителен стаж и възраст,  ако са работили в дейностите за които БКТД важи и не са придобили право на ранно пенсиониране към датата на прекратяване на трудовия договор;
 • Част от текстовете бяха редактирани и съобразени с приети промени в трудовото законодателство – КТ

При водене на преговорите като Синдикати не допуснахме намаляване на постигнати договорености от предходния БКТД. Всичко, което беше постигнато е с положителен знак. Разбира се, трябва да отдадем дължимото и на Работодателите, другата страна без която договарянето е немислимо.

БКТД от днес, 09.12.2021 год., е на разположение на председателите на Синдикалните организации на НФЕ – КНСБ и  за информация на всички синдикални членове. С БКТД се определят общите положения, относно обхвата и процедурната рамка на КТД в дружествата от бранш “Енергетика”. На всички, на които предстои колективно трудово договаряне в дружествата – пожелаваме УСПЕХ и ръководството на НФЕ е на  разположение за помощ и съдействие.

 

Със синдикален поздрав,

                                                                            

                                                                             Георги Петров,

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на НФЕ

 
събития

14.09.2023 | XX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

12.09.2022 | XIX СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

14.09.2021 | XVIII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

16.09.2019 | XVII СПАРТАКИАДА НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

НФЕ'1992-2023